• darkblurbg

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV en webshop www.HDwinkelinrichting.nl

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, personen en Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV.
1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV schriftelijk is bevestigd.
1.3. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV van welke aard dan ook.
1.5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 1. Prijzen

2.1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Dit geldt ook in de door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV geleverde catalogus voorkomende afbeeldingen, maten en gewichten. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen.
2.2. Alle door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gelden “af magazijn Amsterdam”. Verzendkosten/ porto worden aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen een gereduceerd tarief. Verzending geschiedt op risico van de opdrachtgever. Opdrachten onder €10,- kunnen niet worden uitgevoerd. Indien opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2.3. Monsters cq. zichtexemplaren worden berekend. Indien deze binnen 2 weken in originele staat en verpakking retour gezonden worden, ontvangt u een creditnota van 90 % van de goederenwaarde excl. de vrachtkosten. Dit geldt niet voor artikelen welke op klantwens zijn gemaakt en artikelen die niet in de catalogus staan.
2.4. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 1. Opdrachten

3.1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV dit wenst. Na het verstrijken van de helft van de levertijd is annuleren niet meer mogelijk tenzij in overleg met Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV anders wordt overeengekomen.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.3. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Hilkman Winkel- Projectinrichting BV eerst na schriftelijke acceptatie.
3.4 Indien er voor de voltooiing van werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV schriftelijk in gebreke te stellen. Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.5. Levering naar het buitenland geschiedt “af magazijn Amsterdam”  voor rekening en risico van opdrachtgever. Hilkman Winkel- Projectinrichting BV kan geen inlichtingen doen over de invoer- en douanevoorschriften in het exportland en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, opdrachtgever verbindt zich hierover zelf inlichtingen in te winnen.

 1. Uitvoering van een opdracht

4.1. Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd en Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de opdracht. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt.
4.2. Bij bestellingen van artikelen met opdruk of bij artikelen die speciaal gemaakt worden kunnen meer- of minderleveringen van 10% voorkomen. Het geleverde aantal wordt berekend.
4.3. Overschrijding van de uitvoeringstermijn voor zover deze schriftelijk is overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV, ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Ook indien Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV haar verplichtingen opschort, bijvoorbeeld indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
4.4. Door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV geleverde goederen blijven eigendom van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV in deze algemene voorwaarden is Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5. Adressen van opdrachtgevers worden door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

 1. Betalingen 

5.1. Betaling dient te geschieden binnen betalingstermijn op factuur, op een door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2 Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV behoudt het recht orders op vooruitbetaling te leveren. Orders kunnen op kredietwaardigheid worden gecheckt.
5.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV verschuldigde bedrag en dat bezwaren tegen de hoogte van een factuur de betalingsverplichtingen niet opschorten.
5.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 230,-.

 1. Intellectuele eigendom

6.1. Alle door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV verstrekte stukken, zoals catalogi, adviezen, ontwerpen, foto’s, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.
6.2. Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Reclames, garanties en teruggave-recht

7.1. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de voorgenoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV als bindend.
7.2. Indien Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen, een korting geven of het geleverde vervangen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen niet door Hilkman Winkel- en Projectrichting BV zelf worden gemonteerd. En wanneer zonder voorafgaande toestemming van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV door derden worden veranderd of gerepareerd. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend.
7.3. Opdrachtgever zal alle door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder andere door haar gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.4. Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout derhalve prefereren wij schriftelijke bestellingen . Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele retourzendingen of ruilen van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke bevestiging door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV en na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en juiste retouradres. Goederen die door u fout besteld zijn en geretourneerd worden, berekenen wij 10% bewerkingstoeslag van het totale orderbedrag. Uitgesloten zijn artikelen die niet in de catalogus staan en speciaal voor u gemaakte artikelen.
7.5. Bij de beoordeling van een reclame is de schriftelijke orderbevestiging van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV maatgevend.

 1. Aansprakelijkheid

8.1. Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan en slechts voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.2. Opdrachtgever is gehouden Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV instellen terzake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten.
8.3. Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
8.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij ingeval van overmacht het recht om, naar keuze van, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst onder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat wij tot enige vergoeding van de schade gehouden kunnen worden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Overmacht schorst de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst voor de afnemer niet

 1. Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten en transacties van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

 1. Het Verdrag der Verenigde Naties

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) is niet van toepassing.

 1. Slotbepaling

11.1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten, foto‘s en/of tekeningen - ook bij uitzondering en/of in veranderde vorm - is zonder schriftelijke toestemming van Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV niet toegestaan en dus strafbaar.
 

Dit geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling en/of het gebruik in gegevens bewerkings-toepassingen.
 

In deze publicatie worden patenten, gebruiksmonsters, smaakmonsters en merknamen gebruikt; ook als deze niet als zulke worden aangeduid, gelden de hiermee overeenstemmende beschermingsregels.
 

De kleuren van verschillende afbeeldingen kunnen niet gegarandeerd worden.